• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • Picture 259.jpg
  • Picture 264.jpg
  • Picture 270.jpg

تاریحچه المپیاد ورزشی دانشگاه ها

مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور برای نخستین بار در سال 1372 در دانشگاه تهران شعله ور شد

در همان سال مقرر شد این مسابقات هر دو سال یکبار و به میزبانی یک از دانشگاه های معتبر کشور برگزار شود.

برای دومین دوره این مسابقان مشعل المپیاد به اصفهان برده شد یک مشعل در دانشگاه اصفهان برای دانشجویان پسر و مشعلی دیگر در دانشگاه صنعتی اصفهان برای دانشجویان دختر

در سال 1376 سومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در دانشگاه های شیراز و تبریز برگزار شد.

در دوره چهارم المپیاد فرهنگی ورزشی در دانشگاه الزهرا برگزار شد که فقط دانشجویان دختر شرکت داشتند .

در پنجمین دوره المپیاد دانشجویان کشور نیز شهر تهران برای دومین بار به عنوان میزبان دانشجویان برگزیده شد که دانشجویان دختر در دانشگاه الزهرا و دانشجویان پسر در دانشگاه شهید بهشتی مسابقات خود را برگزار کردند.

ششمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در دانشگاه فردوسی مشهد و در مرداد ماه سال 1381 برگزار شد.

هفتمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور در سال 1383 در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

دانشگاه کرمان مزبان هشتمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در سال 1385 بود

نهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه های کشور در سال 1387 در دانشگاه یزد برگزار شد

دانشگاه سمنان در تابستان سال 1389 میزبان دهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور بود .

یازدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در سال 1391 به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار شد.

دوازدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در سال 1393 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

سیزدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور در تابستان 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.