• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • Picture 259.jpg
  • Picture 264.jpg
  • Picture 270.jpg

ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در قسمت دختران از 3 الی 13 مردا ماه و در قسمت پسران از تارخ 8 الی 28 مرداد ماه 1381 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .

در قسمت دختران 55 دانشگاه و موسسه آموزش عالی شرکت داشتند و در قسمت پسران نیز 70 دانشگاه و موسسه آموزش عالی شرکت داشتند

دانشگاه فردوسی مشهد سمبل آهو را به عنوان سمبل ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور انتخاب نمود.

اختتامیه ششمین المچپیاد ورزشی دانشجویان دختر سراسر کشور در دو روز 8 و 12 مرداد ماه 1381 برگزار شد.

رده بندی دانشگاه ها در ششمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر(رشته های انفرادی)

1 – دانشگاه تهران

2- دانشگاه پیام نور

3 – دانشگاه علم و صنعت

4 – دانشگاه صنعتی شریف

5 – دانشگاه الزهرا(س)

6 – دانشگاه شیراز

رده بندی دانشگاه ها در ششمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر(رشته های تیمی)

1 – دانشگاه پیام نور

2- دانشگاه گیلان

3 – دانشگاه شهید بهشتی

4 – دانشگاه فردوسی مشهد

5 – دانشگاه بوعلی سینا همدان

6 – دانشگاه تهران

رده بندی دانشگاه ها در ششمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر(رشته های انفرادی)

1 – دانشگاه فردوسی مشهد

2- دانشگاه پیام نور

3 – دانشگاه تهران

4 – دانشگاه تبریز

5 – دانشگاه شیراز

6 – دانشگاه اصفهان

رده بندی دانشگاه ها در ششمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر(رشته های تیمی)

1 – دانشگاه اصفهان

2- دانشگاه تهران

3 – دانشگاه پیام نور

4 – دانشگاه تبریز

5 – دانشگاه فردوسی مشهد

6 – دانشگاه تربیت معلم تهران